Spolupráce s ČEZ Distribuce, a.s.

Informace pro vlastníky dotčených pozemků

Zájmové pozemky pro údržbu jsou ty, přes které vede elektrická distribuční síť, případně ty, na nichž se nachází vegetace zasahující do ochranného pásma.

Na lesních pozemcích (pozemky určené pro plnění funkcí lesy - PUPFL) probíhají práce související s odstraněním či okleštěním stromoví v průběhu celého kalendářního roku, údržba vedení na pozemcích mimo les bude probíhat v období vegetačního klidu, případně v termínu schváleném odborem životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností.

Dříví (hmota hroubí) bude vždy srovnáno na hranici dotčeného pozemku a náleží vlastníku, vzniklý dřevní odpad bude odvezen či zeštěpkován na místě.

Přehled velikosti ochranných pásem ve vazbě na výši napětí v elektrickém vedení
Přehled velikosti ochranných pásem ve vazbě na výši napětí v elektrickém vedení
Problematika údržeb distribuční sítě
Problematika údržeb distribuční sítě

Kontaktní formulář

Ukázky naší práce